fb Pixel
Oficjalna strona "Zamek" Sp. z o.o. - administratora Zamku Ogrodzienieckiego, Grodu na Górze Birów oraz właściciela Gościńca pod Lilijką
PL EN

HISTORIA

Strona główna » ZAMEK » HISTORIA

wielkość tekstu: A | A | A

ok. 1350 - 1370r. - Budowa zamku z inic­jatywy Króla Kaz­imierza Wielkiego

ok. 1370r. - Z nada­nia króla Kaz­imierza Wielkiego zamek staje się włas­noś­cią Przedb­ora Brzezia h. Zadora, marsza­łkowi Królestwa Polskiego

ok. 1386 - 1470r. - Z nada­nia Króla Władysława Jagiełły zamek otrzy­mują Włod­kowie z Chra­bi­mowic h. Sulima. Za cza­sów Bon­erów założe­nie zamkowe tworzyła trójkondy­gna­cyjna jed­no­trak­towa wieża na wschod­niej skale (zamek wysoki) oraz jed­no­trak­towy budynek o czterech pomieszczeni­ach na skale połud­niowej (obecny poziom izb ryc­er­s­kich, w których mieści się m.in. Muzeum Zamkowe, pomieszczenia pro­chowni i skarbca).Baszta Połud­niowa ( zwana Wieżą Skaza­ńców) miała wysokość dwóch kondy­gnacji. Główna brama wjaz­dowa do zamku prowadz­iła przez szczelinę pomiędzy skałami od strony połud­niowej. Od północy – nieosłoniętej skałami — dostępu do zamku bronił wysoki wał drew­ni­ano ziemny zamyka­jący całość założenia.

ok. 1470r. - Kole­jni właś­ci­ciele: Salomonow­ic­zowie - Ibram i Piotr – bogaci mieszczanie krakowscy.

ok. 1488r. - Kole­jni właś­ci­ciele: Rzes­zowscy - Jan, Andrzej,Jan, Stanisław

ok. 1492r. - Kole­jni właś­ci­ciele: Pileccy: Jan, Mikołaj

ok. 1522r. - Kole­jni właś­ci­ciele: Włod­kowie

ok. 1523r. - Kole­jni właś­ci­ciele: Bonerowie Jan, Sew­eryn, Stanisław
Bonerowie byli jed­nymi z najbo­gat­szych ludzi w Polsce za cza­sów Jagiel­lonów, krakowska rodz­ina kupiecka, bankierzy królewscy, właś­ci­ciele żup wielic­kich.
Sew­eryn Boner lik­widuje wał drew­ni­ano ziemny strzegący zamku od strony północ­nej i wznosi na skałach czterokondy­gna­cyjne skrzy­dło, w którym wykuto w skale studnię głęboką na 100 m. Nad­bu­dowuje zamek środ­kowy oraz wieżę połud­niową o dwie dodatkowe kondy­gnacje, wznosi Basztę Kre­dencer­ską oraz Basztę Bramną z mostem zwod­zonym, fosą oraz dojaz­dem na arkadach.
Stanisław
Stanisław Boner wznosi dwukondy­gna­cyjne skrzy­dło zachod­nie (syp­i­al­nia i bib­lioteka), buduje sklepiki – budynki gospo­dar­cze przy dziedz­ińcu, wznosi Kurzą Stopę, belu­ard oraz mur kur­tynowy. Na dziedz­ińcu buduje sys­tem ganków, balkonów i log­gii, które stanowią serce skom­p­likowanego układu komu­nika­cyjnego na zamku. Stanisław wzniósł również mur otacza­jący przedzam­cze od strony połud­niowej oraz praw­dopodob­nie budynek browaru i gorzelni na tere­nie przedzamcza.

ok. 1560r. - Kole­jni właś­ci­ciele: Fir­lejowie Jan
Jan Fir­lej buduje dziedziniec ryc­er­ski (turniejowy) Mikołaj Fir­lej buduje nowoczesne umoc­nienia: bas­tion belu­ard i suchą fosę. Jego dziełem jest również dziedziniec ryc­er­ski (turniejowy). WAŻNE WYDARZENIA:
– najazd wojsk Arcyk­się­cia Maksy­mil­iana Hab­s­burga w trak­cie walk o tron pol­ski po śmierci króla Ste­fana Batorego; zamek został wów­czas zdobyty, ale nie został splądrowany.
Andrzej Andrzej Fir­lej ozd­abia wnętrza w duchu epoki barokowej i wznosi nad Bel­lu­ar­dem Salę Mar­murową, która zostaje zniszc­zona w rok po wybu­dowa­niu pod­czas potopu szwedzkiego.
1655 – 1660 Potop szwedzki, zniszcze­nie i ogra­bi­e­nie zamku

ok. 1669r. - Warszy­ccy
Stanisław Waszy­cki odbu­dowuje zamek po zniszczeni­ach potopu szwedzkiego, otacza go murem obwodowym, buduje bramę wjaz­dową z mostem zwod­zonym i fosą przed wjaz­dem na teren przedzam­cza (oko­lice obec­nego budynku kasy bile­towej). Przy bramie wjaz­dowej buduje sta­jnię i wozownię, których fun­da­menty stoją do dziś.

ok. 1697r. - Męciński Kaz­imierz h. Poraj

Kaz­imierz Męciński otrzy­mal Ogrodzie­niec jako wiano Bar­barę Warszy­cką, córkę Stanislawa

1702 – kole­jny najazd Szwedów, splądrowanie i spale­nie zamku

ok. 1784r. - Tomasz Jak­liński – pod­sędek krakowski — nabył zamek od Jak­lińs­kich, którzy nie radzili sobie finan­sowo z utrzy­maniem ogrom­nego, ale zru­jnowanego obiektu.

ok. 1810r. - Opuszcze­nie zamku przez ostat­nich mieszkańców

1885r. - ruiny zamku odwiedza 19 letni wów­czas Alek­sander Janowski. Zain­spirowany widok­iem warowni, świad­czącej o dawnej świet­ności Pol­ski, zakłada w 1906 r. Pol­skie Towarzystwo Kra­joz­naw­cze (późniejszy PTTK), a ruiny Zamku Bon­erów zostały sym­bolem organizacji.

1949r. - Po II wojnie świa­towej w lat­ach 1949 – 1951 oraz 1964 – 1973 Państwo Pol­skie wykon­ało prace kon­ser­wa­torskie i zabez­piecza­jące, po których zamek został udostęp­niony do zwiedzania.

2001r. - W 2001r. ruiny zamku stały się plenerem do dla planu fil­mowego „Zem­sty” wg. Alek­san­dra Fredry, wyreży­serowanego przez Andrzej Wajdę.

 

 

Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że... W każdy wakacyjny piątek organizujemy "Wieczór z Duchami", podczas którego przewodnik zabierze Was w podróż po zamkowych murach opowiada­jąc owiane leg­endą his­to­rie, a z ciem­nych zaka­marków wyłonią się niespodziewanie zjawy i upiory…dalej 
  • Czy wiesz że... Nieopodal Zamku Ogrodzienieckiego znajduje się zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów. Jest to to niezwykle cenne wzgórze jurajskie pod względem archeologicznym,przyrodniczym jak i krajobrazowym... tylko 20 min spacerkiem od Zamku.dalej 

„ZAMEK” Sp. z o.o. Ogrodzieniec
ul. Koś­ciuszki 66, 42-440 Ogrodzie­niec

tel.: +48 32 67 32 220
e-mail: biuro@zamek-ogrodzieniec.pl

  • winda_cmyk
  • pokoj_goscinny3_cmyk
  • p3_cmyk
  • lazienka_n_cmyk
  • lazienka
Witamy na stronie internetowej śląskiego Zamku Ogrodzieniec. Zachęcamy do zwiedzania zamku rycerskiego, uczestniczenia w imprezach rycerskich i pokazach. Gwarantujemy moc niezapomnianych wrażeń.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Kup bilet online
Facebook
Wersja mobilna